I

ibolya, viola cyanea,
lila virága révén, Mária képeken az alázatosság szimbóluma.
Úr Jézus képeken a mennyei királyság jelképe.
Minta: 1973. Virág 4,- Ft.

idealizmus, eszmetan.
Eszerint az eszmék a világmindenség végső magyarázó okai. Minden megvalósult dolog előbb eszmeként létezik; mérnökök
1950. Terv 10,- Ft;
földmérő Géza fejedelemmel 1972. Székesfehérvár 40 fill.

idő
ÓSZ. időfogalma tartalmi. A héber "het" foglalatoskodni értelmű.
Az időalap nem a Hold keringési ideje, hanem a fényerő.
Így a nappal = világosság, az éj = sötétség.
A fényerősség következtében van meg mindennek a maga ideje:
gyümölcstermésnek, Zsolt. 1,3; Mk. 11,13. almaszüretelésnek, aratásnak Jb. 5,26. Jer. 50,16. , evésnek Rut. 2,14, hadrakelésnek 2Sám. 11,1, születésnek 13,13. öregségnek Zsolt. 71,9, Isten haragjának, háborúnak, betegségnek. Az Úr napjának ideje, a végső idő, Dán. 8.

időszámítás, görög, kronosz, egymásutániság szerint.
Krisztus születése előtt, Kr.e., Krisztus születése után, Kr.u.
A bélyegeken lévő évszámjelölésnél ez a számÍtás érvényes.

Változatok: Ab Incarnatione Domini, Az Úr Megtestesülésétől; Anno incar(natione) hímzett szövegrész a koronázási palástról.
2006. Szent Korona zománclemezei blokk szegély.
Egy másik változat az Anno Domini. A.D.MXXXVIII (Anno Domini 1038.) felirat, 1938. Szent István blokk 50 fill.
Használt az i.e. (időszámítás előtt) és az i.u. (időszámítás után) rövidítés. 1993. Ősember leletek.

igazság

 • héber emet, "amiben bízni lehet","ami érvényes"; dolgok - mentő 1987.; tények - tudósok 1954.; személyek - Mátyás király 1940.
  Az emet Jahve tulajdonsága Jer. 10,10.
 • Az ÚSZ az alethein szót alkalmazza, Krisztus Jézus nem választható el az igazságtól. "Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek; megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket" János.8,31-32.
 • A latin verum, "az a valóság, amely azonos a saját eszméjével." Igazgyöngy, Szent Korona.

igazságosság, justitia
a négy sarkalatos erény egyike. Ikonográfia szerint nőalak, karddal és mérleggel. A bélyegen jobbjában kopját, baljában mérleget tart. Lábainál a legyőzött igazságtalanság félalakja. A kép másik nőalakja az állhatatosság. 2006.Bélyegnap 52,- Ft.
Városháza kapu fölött a kőrácsos erkély, két oldalán Igazságosság és Okosság szoboralakjai állnak. Előtérbe került az Igazságosság nőalakja. Baljával kardra támaszkodik, míg jobbjában mérleget tart.
2013 Székesfehérvár 110.- Ft.

igazságszolgáltatás,
eleinte nem különült el a kormányzástól. Legfelsőbb fórum a király, később pallos jogot kaptak egyes főurak és városok.
Ma külön hatalmi ágazat, jogi képesítéshez kötött.
Szimbólumai közé az igazságosság jelvényeit felvette.
1967. Jogtudományi Kar 2,- Ft.
Törvénykönyv címoldalának szélein az Igazságosság erény két nőalakja. Az egyik a kezével kardot, a másik egy mérleget tart.
2014 Werbőczy 330.- Ft.

Ige,
görög, logosz, latin, verbum, értelem, eszme, szó.
"Kezdetben volt az Ige." Jn. 1,1. Jézus Krisztusra vonatkoztatott.
Általában jelentheti a kinyilatkoztatással hirdetett szavakat, Isten igéjét.

Ignác, Loyolai Szent Ignác.

IHS , akrosztichon,
Iesus Hominum Salvator. "Jézus Emberek Üdvözítője".
Szentostyán 1938. Eucharisztikus Kongresszus 20 fill.

A jezsuita rend címeréül választotta.

Ikon görög, kép;
egyházi vonatkozásban: templomok számára, vagy magánájtatosságra készült szentkép. Kialakítása szabályokhoz kötött.Válogatás:
1975. Mária ikonok.
Szentendre ikonosztáz 2006. Bélyegnap blokk.
Szűz Mária bemutatása templom ikonosztáz 2012 Hajdúdorog.

Ikonográfia,
a műalkotások tanulmányozása és magyarázata

Ikrek, latin, gemini.
 • A zodiákus egyik csillagképe.
  2005.Csillagképek 50,- Ft.
  Gemini űrhajók 1966. Űrpárosok.
 • A római mitológiában Dioszkurok néven szerepel. Ap.csel. 28.11.
 • Tamás apostol melléknevén Didimusz, iker 2005. Szent Korona blokk
 • Kozma és Damján vértanúk. Koronázói paláston és a Szent Korona zománclemzein.

Csillagképek
2005. 50,- Ft

Illés, Elija, próféta, Kr.e. IX.szd. ünnepe: júl.20.
Titokzatos mennybevitele tüzes szekéren történt.
Illés serleg. Varsó 1984. Zsidó művészet 2,- Ft.

Illyés Gyula, 1902-1983, költő, író.
Név, arckép 2002. Jeles Magyarok 150,-Ft.

Ima, héber, hitpallel, egyaránt jelent mondott, énekelt, liturgikus vagy magán imát.

 • ÓSZ. Jahve tud egyedül megsegÍtést adni, hozzá kell imádkozni. Tartalma legtöbbször evilági javak. Formája lehetett verses, zsoltárének, kérő, hálaadó, bűnbánati ima.
 • ÚSZ. görög proszeukhesztai = igér, fogadalmat tesz szót alkalmazza. Egyformán szellemi és evilági javakért. Isten abszolut fölségét imádhatjuk csak.
 • A latin adorálás mélységes hódolatot jelent. Művészetben a királyok hódolattevése képtipus.Háromkirályok.
 • A középkorban litániai könyörgés volt a "Magyarok nyilától, ments meg Uram,minket!" íjász 1943.Hadigondozás 1 fill.
 • könyörgés Szt. Szaturniuszhoz, 1993. Mátyás missale blokk-szegély.

Imakönyv ,
eleinte a liturgikus könyvek, a középkor óta az imádkozást megkönnyÍtő könyvek neve. Imakönyv kereszttel, Szent Erzsébet kezében.
1944. Nagyasszonyok 20 fill.

Imádkozó alakok, latin orans.

 • A művészetben a széttárt karral ábrázolt személyek imádkozókat jelenítenek meg. A pogány áldozati események kifejezésére is használják. Táltos, 1996. Körkép sorozat.
 • Elterjedt a térdelve való imádkozás. Válogatás:
  Szent Imre 2007. Bélyegnap blokk
  Kiscserkész tábori kereszt előtt 2012 Cserkészszövetség 105.- Ft
 • Adoráció képtipus,
  amikor Szűz Mária imádkozva térdel a kis Jézus jászla mellett.

  1973 Festmény 1,50 Ft;

Immaculata, Szeplőtelen Fogantatás

Imre (1174 - 1204), király
Magyar király 1196-1204 között. III. Béla fia. Aragoniai Konstanciával kötött házasságot. Spanyol hatásra családi címert vezetett be, a hétvágásos, lépegető oroszlános címert. 1972. Arany Bulla blokk.

Imre heceg (1007-1031)
Szent, trónörökös. A magyar ifjúság védőszentje. ünnepe nov .5.
Hadsereg fővezér. Ismert volt aszkétikus életmódja.
Vadkan vadászaton halt meg. 1971.Vadászat 60.fill.

Tiszteletére megjelent bélyegsorozat.
1930. Helbing Ferenc tervezésében.
Külön pajzson sávos és kettőskeresztes cÍmer. Szt. Imre koronás, korongdicsfényes képe, jobbjában liliomot tart, baljával kardra támaszkodik. Köpenyén, részben takarva, a kettőskeresztes ereklyetartó. Alól felirat SZENT IMRE 8.fill.
Szent István a Szent Koronával, koronázási palástban és Boldog Gizella hercegnői koronával, Imre herceg szülei, közös korongdicsfényben.Külön pajzson sávos és kettőskeresztes cÍmer, közte SZENT ISTVÁN BOLDOG GIZELLA felirat. 16 fill.
SZENT LáSZLÓ felirat, külön pajzson sávos és kettőskeresztes címer
Imre herceg szenttéavatását kezdeményezte.
Hercegi koronás, korongdicsfényes mellkép, jobbjával bárdra támaszkodik. Mellképét tölgy ág övezi. 20 fill.
SZENT GELLÉRT OKTATJA SZENT IMRÉT felirat. A bélyegképet kétoldalt liliomos keretdísz határolja. Trónon ülő, korongdicsfényes Szent Gellért kódexből oktatja az előtte ülő korongdicsfényes, hercegi koronás Szent Imrét. 32 fill. Bélyegkép reprodukciója 1993 Bélyegnap blokk szegélyen.

2007. Bélyegnap blokk. Svindt Ferenc terv.
Esztergom Szent Imre térdelve imádkozik a várkápolnában. Dicsfénnyel, hercegi koronával, piros köpenyben. Jobbjában liliom csokor, baltenyerét felfele kitárva a feszület felé. A kápolna oltárasztala terített.

További bélyegek:
A korongdicsfényes Szent Gellért oktatja az előtte térdelő Szent Imrét a korongdicsfényes, szentkoronás Szent István társaságában, 1938. Szent István 5 fill., 25 fill. Légrády Sándor terv.
"S.EMERICUS" felirat, Imre hercegi koronás, kördicsfényes képe, előtte liliom. 1938. Eucharisztikus blokk, 10 fill. Márton Lajos terv.
Szent István és családja felirat, Boldog Gizella, Szent István és hercegi koronás, korongdicsfényes Imre herceg képe, aki a baljában liliomot tart, míg jobbjával a mellén lévő szent kereszt ereklyetartóra mutat. 1938. Szent István blokk 40 fill. Diósy Antal terv.
Háromkirályok képtipus. A fiatal király a koronás Imre herceg, fejét meghajtva, baljával liliomot nyújt a kis Jézus felé 1943 Karácsony 30 fill. Tóth Gyula terv.
Szepeshelyi Szent Márton templom főoltárképén köpenyben, karddal és liliommal 2013 Magyar Szentek blokk


Koronázási palást Imre herceg korabeli hímzett képe
1978. Koronázási jelvények blokk. Légrády Sándor terv.,
2000.HUNPHILEX blokk. 200 Ft.- Andor András terv.
Tolna megye címerében balról. Palástban, hercegi koronával. Jobbjában liliom. 1997. Megye címerek 27,- Ft.
Úrmutatón, középen jobbról. 1987. Mátyás kálvária blokkszegély.

Képes krónika, Imre herceg temetése. Két személy kőkoporsóba helyezi a dicsfényes Imre herceget. Mögöttük áll a korong dicsfényes István király, mellette palástban, koronával Gizella királyné, és palástban előkelő nők csoportja. 1971.Képes krónika blokk. 2007. Szt.Imre blokkszegély.

Veszprém, Szent Imre templom. 1958. Repülő 1,60 Ft.
Budapest, Szent Imre kórház 1953. Épületek 40 fill.

Épületekre helyezett szobrai:
Pécs, Megyei Önkormányzat kapu feletti timpanonban Szent Imre szobor 2009 Pécs promóciós ív.2010 Pécs belföld.
Vác, Homlokzati szobra a Győzelmes Szüz Mária templomon.
1974, Városok 8.- Ft.

Ibolya
1973. Virág 4,- Ft
Idealizmus
1972. Székesfehérvár 40 fill.

Szent István blokk
1938. 50fill.
1993. ősember leletek 30,-Ft
Időszámítás

Igazság
Mátyás király
1940.16 fill.
Igazságosság
2006.Bélyegnap 52,- Ft

Jogtudományi Kar
1967. 2,- Ft
Werbőczy
2014. 330.- Ft
Igazságszolgáltatás

Székesfehérvár 2013. 110.- Ft
Igazságszolgáltatás

 
Igehirdetés
Bélyegnap blokk
1970. 2,50 Ft

IHS
Eucharisztikus Kongresszus
1938.
20 fill.
Ikon
1975. Mária ikonok 60 f.

Illés
Zsidó művészet
1984.
2,- Ft
Illyés Gyula
2002. Jeles Magyarok 150,-Ft

Imakönyv
Nagyasszonyok
1944. 20 fill.
Imádkozó alakok
1996. Körkép sorozat

1930. 20 / 32 fill.
1938. Szt.István 5 fill.
Szt.István blokk részlet
1938. 40 fill.
Eucharisztikus blokk
1938. 10 fillér
1943. Karácsony 30 fill.
1971. Képes krónika blokk
Imre heceg

 
Imre heceg
1953. Épületek 40 fill.
1982. Vatikáni kápolna ív
Amerika felfedezése
1991. 12,- Ft
1981. Karácsony 2,- Ft

Imre keresztnév
, olasz, Amerigo.
Amerigo Vespucci (1451-1512) térképezte fel a Kolumbusz által felfedezett földrészt, amit azután róla neveztek el Amerikának.
Mellkép és térképrészlet 1991. Amerika felfedezésének 500. évfordulója 12,- Ft.
Amerika elnevezés a bélyegeken, válogatás:
blokkszegélyen 1987. Csúcstalálkozó, 1975. Közös űrrepülés.
Tóth Imre művésznevén Amerigo Tot. Név felirat. 1981. Karácsony 2,- Ft; 1982. Vatikáni kápolna ív

Ince pápák

III.Ince 1198-1216.
Az 1215-ben meghirdetett keresztes hadjárathoz csatlakozott II.Endre.
Jóváhagyja a ferences, dominnikánus és karmelita szerzetes rendeket
VI.Ince 1352-1362.
A pápai állam megvédésére 1357-ben hadsereget küldött Nagy Lajos király, Laczkfi Miklós vezérletével.
VIII.Ince 1484-1492.
Mátyás királlyal viszályba keveredett, a főpapi székek betöltése miatt. ő tiltja meg a tűzpróbát.
XI. Ince, boldog 1676-1689.
ünn.: aug.13. Elrendeli a Mária Neve ünnepet.
Több mint 1 millió arany forintot küld a török elleni küzdelmekre. Ekkor szabadul fel Budavár 1686-ban. Ez volt az európai hatalmak utolsó közös fellépése a kereszténység védelmében. Elrendeli a budavári győzelem emlékére Szent István király ünnepét a katolikus egyházban
XII. Pius pápa 1956-ban avatja boldoggá.
Szécsény XI.Ince pápa tér. 1986. Kastélyok 2,- Ft.

inclináció,
meghajlás a szertartásokban. Imre herceg fejét meghajtja. 1943. Karácsony 30 fill.

inkvizíció, latin kivizsgálás.
Az államvallássá lett egyház jogköri tisztázatlanságából keletkezett. Eleinte állami fellépés az eretneknek nyilvánítottak ellen. 1184-től közös egyházi és állami intézkedés. A magyar inkvizíció íratai feltáratlanok.
1250. után a kínvallatás is engedélyezett. 1542-ben szüntették meg. . Istenítélet a Bibliában nem fordul elő, mint vallatási módszer.
Inkvizíciós eljárás történt Galilei és Loyolai Szent Ignác esetében is.
Veronai szent Péter pápai inkvizítor volt.

INRI rövidÍtés.
A kereszt felirat latin szövegének kezdőbetűi.
Iesus Nasarenus Rex Iudeorum,
Názáreti Jézus, a zsidók királya (Jn. 19,19-22).
A kereszt ábrázolásokon Jézus feje fölötti tábla.
Kiolvasható INRI betűk: 2006. Húsvét 52.- Ft.
Jézus meghal az INRI feliratú kereszten. XII. stáció 2014 Keresztút kisív
Feliratos tábla vehető ki: 2003. Húsvét 32.- Ft Blokkokon: 1987. Mátyás kálvária; 2000. Millennium; 2006. Esztergomi Bazilika .
Kettőskereszt esetén a felső keresztszár jelképezi a feliratos táblát.

invesztitúra harc,
a pápaság küzdelme a királyokkal a főpapi beiktatás joga körül.
1071-1122 között. A wormsi konkordátummal ért véget.
Könyves Kálmán király 1106-ban lemond az invesztitúráról.

irgalmasrend,
Istenes Szent János által alapított férfi betegeket ápoló rend. OH vagy OSJD a rend nevének rövidítése. 1586-ban nyertek végleges jóváhagyást. A kolduló rendek közé sorolták. Budán 1806-ban nyitották meg a Szent István irgalmasrendi kórházat. Ma ORFI néven ismert.
1970 Évforduló blokk.

irgalmasság,
mások baja felett érzett tevékeny részvét.
ÓSZ. Jahve irgalma, Újszöv. Krisztus Jézus példája nyomán gyakoroljuk. Szervezett formái is alakultak. Minta: Vöröskeresztes mozgalom.

irodalmi műfaj,
a SzentÍrás sok, részben ősi műfajt használ, ezek feltárása még folyamatban van. Törvény, történet, mese, vers, jövendölés, apokaliptika, doxológia.

iskola,
ÓSZ. idején írnokképzés, Sir. 51,23.
A kereszténység eleinte vallási oktatást végez.
Később megjelennek a kolostori iskolák: Pannonhalma 896;
püspöki székhelyeken a káptalani iskolák: 1972. Székesfehérvár 2,- Ft.
A reformáció a középfokú oktatást fejlesztette 1938. Debrecen.
1868 óta az összes népiskola állami felügyelet alatt áll.

Isten, latin, deus; görög, theosz; héber, el.

 • általános istenfogalom: létét önmagától bíró lény.
 • ÓSZ. egyetlen és transzcendens, vagyis tér és idő feletti. ábrázolási tilalom: "faragott képet ne imádj" 2M 20,4. Ezért főleg szimbolikus ábrázolások. A Jahve = Vagyok, aki vagyok név tetragrammot is használták, de "Az Úr"-nak olvasták. Tetragram körben 1985. Tótfalusi Biblia 2,- Ft.
 • ÚSZ. Atya, Teremtő, Úr, a Triász személye.
  A középkorban ábrázolások is megszületnek Krisztus szavai alapján "Aki engem látott, az Atyát is látja" Jn. 14,9. .
  1975. Michelangelo blokk; Csikmenasági oltár 1983. Karácsony 2,- Ft.
  Esztergom, "Atyaisten angyalokkal" elnevezésű szoborcsoport részlet 1969. Dunakanyar 3,- Ft.
  Szentháromság szobrokon Budavár, Pécs, Veszprém, Linz, Sopron.
  Az újabbkori művészetben jelképes ábrázolás.
  Paks, katolikus templom. 1993. Európa 17 Ft.
 • Himnusz szöveg "Isten áldd meg a Magyart" 1998. Himnusz 75,- Ft 2010. Erkel blokk 500,- Ft, 2011. Alkotmány blokk.
  A világ első himnusza, melyben szerepel az Isten név.
 • Eger és Dobó István esküszöveg: "Isten engem úgy segéljen!"
  2001, Ifjúságért 60.- Ft.

Isten angyala , Úr angyala, héber malak = küldött,
Istent képviseli. Angyali üdvözlet képtipus.


 
Ince pápák
1986. Kastélyok 2,- Ft


Iskola
1972. Székesfehérvár 2,- Ft
1985. Tótfalusi Biblia 2,- Ft
1983. Karácsony 2,- Ft
  1969.Dunakanyar 3,-Ft
Isten

Isten báránya, latin, Agnus Dei, görög arnion = bárány,
Jn. 1,29. "Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit", és a Jel.könyve 5,6 alapján történő művészeti ábrázolás.

Nyitott könyvön lépkedő korongdicsfényes Isten Báránya, latinkeresztes lobogót tart Debrecen cÍmerében 1939. Templomok 32 fill.,1943. 40 fill.
A világ első címerben Isten bárányát ábrázoló bélyeg.
Szentendre címere. Francia jellegű címerpajzs kék alapszínnel. Zöld halmon lépő ezüst (fehér) Isten Báránya arany (sárga) kördicsfénnyel arany (sárga) latinkereszt végű rudat tart, melyről piros lobogó leng, arany (sárga) görögkereszt rajzolattal. 1969. Dunakanyar 1.- Ft.
Isten báránya dombormű a csempeszkopácsi templombejárat felett
1972. Műemlékvédelem 3.- Ft
Krisztus keresztes korongdicsfénnyel ábrázolt lépő Isten Báránya görögkeresztes zászlórúdon latinkeresztes zászlót tart
1995. Húsvét 14.- Ft.
Köralakú domborműben kereszt előtt lépő Isten Báránya a cluny-i apátságból és jáki templom.
2005. Párhuzamok 110.- Ft.
Zászlót vivő Isten Báránya köztéri oszlopon,
2012 Debreceni Egyetem 270.- Ft.

1939. Templomok 32 fill.
1969. Dunakanyar 1.- Ft
Műemlékvédelem
1972. 3.- Ft
1995. Húsvét 14.- Ft
2005. Párhuzamok 110.- Ft


Isten dicsősége
, héber Kabód Jahve.
A fényhez kapcsolódik, ezokból arany liturgikus edényeket készítenek,
A képeken fénysugaras ábrázolások utalnak Isten dicsőségére.

Isten háza a templomok egyik fajta neve.

Isten neve
Trinitas latin.
Háromság szó, a háromszemélyű egyisten, a Szentháromság kifejezésére. IN NOMINE SCE ET INDIVIDUE TRINITATIS felirat.
1980.Tihanyi apátság 1,- Ft.
Isten
"AZ ISTEN VELÜNK" címer alatti felirat,
Debrecen, 1939. Templomok 32. fill. 1943. 40 fill.
"Az Istennek Ó-, és Új Testamentumának..." Biblia címlap-felirat,
1990. Károli szelvényes 8,- Ft. 2000. Millennium blokkszegélyen.
"Isten áldd meg a magyart...", az Isten szó az értékjelzés alatt.
1998. Himnusz 75,- Ft.
2011. Alkotmány blokkszegély.
"Isten áldd meg a magyart!" szöveg a Himnusz kottájáról.
2010. Erkel blokk 500,- Ft
"Istenes versek" felirat 2004. Balassi Bálint 40,- Ft
"Sarlós Isten" felirat 1987. Régészet 4,- Ft
"Isten engem úgy segéljen!" Dobó István esküszöveg.
2001, Ifjúságért 60.- Ft.

El
Közel-Keleten elterjedt Isten név.
Raffa-el 1968. Festmény 40 fill.;
.Micha-el, Mihály.
1964. Mich-el-angelo 2,- Ft.
Lányi Sámu-el. 1967 Festmények 1.- Ft.
Dáni-el. Kertész Dániel bélyegtervező
Hímzett Gábri-el név 1981. Zászlók 1,- Ft.
Gabri-el, Gábor.
Hajnal Gabriella szőnyeg, 1991. Ifjúság 12.- Ft.
Eliseba (Erzsébet),
Elija (Illés)

Il
az El változata. "Babylon" (Babilon, Bábel) felirat,
Isten Kapuja, háttérképen
1980. Az ókori világ 7 csodája 40.fill.
Dio Iráni.
Diósgyőr feliratok, 1953. Épületek 70 fill.; 1961. Vár 30 fill.;
1970. Kohászat 1.- Ft. 1982. PapÍrgyár 2,- Ft.
Diósy Antal, bélyegtervező.
Dionysius = Dénes név. Gábor Dénes. 1988. Nobel-díjasok 5,- Ft.
Jahve
Héber tetragramm. Biblia cÍmlapon. 1985.Tótfalusi 2,- Ft.
Gott, német.
1983. Szent-gott-hard 2,- Ft.
Deus, latin.
RövidÍtésekben D.G. Dei Gratia, Isten kegyelméből.
Mátyás király arany forintja, 1979.Középkori pénzek 4,- Ft.
Bethlen Gábor és Rákóczi Ferenc zászlóin.
1981. Hadizászlók. 1,- Ft; 2,- Ft.
Tata településnév a Deo datus = Isten adománya név rövidülése.
1960. Várak 20 fill. 1970. Evezős EB. 1,- Ft.
"Servus servorum Dei" 2012. Hajdúdorog 380,- Ft
Theo görög.
Doro-thea = Isten ajándéka, Dorottya.
Kanizsai Dorottya, 1944. Nagyasszonyok 50 fill.
Al-thea 1967. Virág 1,50 Ft.
MP ΘY, a görög Métér Theou rövidítése.
Grabóc, Vatopéd, Esztergom, Töttös. 1975. Ikonok
1992. Piarista 10,-Ft.
Θ A.P.
Isten angyala rövidítés.2007 Mihály arkangyal.
2008 Gabriel arkangyal. Szent Korona zománclemezei blokkon.


Isten szolgája, héber ebed Jahve.
 • Olyan elnevezés, amelyet Isten adott választottainak. Iz. 41,8.
 • Újszövetség Krisztusra értelmezi a kifejezést.
 • Isten szolgája elnevezéssel illetik azt korunkban, akinek a boldoggá avatási eljárását kérik.
  Jelenleg Mindszenty bíboros, Gaudi építész részére van folyamatban levő kérelem.

Istenfa, életfa,

István diakonus,
az első vértanú. Megkövezték Jeruzsálemben. Apcsel. 7,58.
ünnepe: dec.26. Hímzett alakja a Koronázási paláston István király mellett. 1978. Koronázási jelvények blokk; 2000. HUNPHILEX blokk; Templom: bécsi Stephanskirche 1968. Repülő 2,60 Ft; apró motívum 1981. WIPA blokk; 1985. Hidak 4,- Ft; 1990. PRO PHILATELIA blokk szegély.

István király szent, 970-1038.
állam alapÍtó, felesége Gizella bajor hercegnő. Gyermekük Imre herceg. ünnepe: aug. 20; XI. Ince pápa terjesztette ki az egész Egyházra.
Emléksorozatai:
1928. 8,16,32 fill. színváltozatban 1929. Tervező Helbing Ferenc.
István király koronázási palástban, Szent Koronával és korongdicsfényben. "SZENT ISTVÁN" felirat.
1938. Légrády Sándor terv.
A trónoló II.Szilveszter pápától a mitrás, baljában apostoli latin keresztet tartó és térdelő Asztrik,pécsváradi apát átveszi jobbjával a Szent Koronát. 1 és 10 fillér.
A korongdicsfényes,Szent Koronás István király jobbjával kardjára támaszkodik, baljával az általa alapított székesfehérvári Szűz Mária templomra mutat. Mellette egy apostoli keresztet tartó szerzetes áll.
2 és 16 fillér.
Oroszlános trónuson ülő szent István. Lábai zsámolyon nyugszanak. Jobbjában apostoli latin keresztet, baljában latinkeresztes országalmát tart. Korongdicsfényes feje fölé Mihály és Gábriel arkangyal a Szent Koronát tartja. 4 és 20 fill. A 20 filléres cÍmlet 1938. ORBÉK blokkban . Felülnyomata 1938. Hazatérés.
A Szent Koronás, korongdicsfényes Szt. István hallgatja, hogyan oktatja a dicsfényes Szt. Gellért, a hercegi koronás Szt. Imrét 5 fill. és 25 fillér.
Holdsarlón, sugárdicsfényes felhő fölött trónoló korongdicsfényes Szűz Mária tartja a korongdicsfényes kis Jézust. Fejük körül stilizált csillagok.
A térdelő, dicsfényes Szt. István a Szt.Koronát ajánlja fel. 6 és 30 fill.
A 30 fill. címlet 2001. Millenniumi blokk szegélyén.
"STEPHANUS REX" felirat. A jobbjában apostoli latin keresztet, baljában latin keresztes országalmát tartó István király Szent Koronával és korongdicsfénnyel;32 és 50 fill. Az 50 fill.címlet 1993. Bélyegnap 27,- Ft. Kis alakban 1939. Templom 20 fillér, 1941. 24 fillér. Felülnyomat 1941. Dél visszatér 20 fillér.
Patrona Hungariae: trónoló szűz Mária. Jobbjában a koronázási jogar, fején Szt. Korona korongdicsfénnyel, ölében a kis Jézus korongdicsfénnyel, kezébe latin keresztes országalmát tart. 40 fill.
Kis alakban 1939. 25 fill. 1941. 80 fillér.
Sugaras dicsfényben SACRA CORONA - megszentelt korona. 70 fill. Felülnyomat 1938. Hazatérés.
Kis alakban 1939. 1-2-4-5-6-10-16 fill. 1941. 3-8-12 fill.
felülnyomat 1941. Dél visszatér 10 fill.
1938. Szt. István blokk. 1938. Szt.István sor. A blokk két bélyege azonos rajzzal bélyegpárként kiadva. 10 fill., 20 fill.
Diósy Antal terv. A minden cÍmleten szereplő István király korongdicsfényes. A blokk keretére került a "SZT.ISTVÁN EMLÉKÉV 1038-1938" felirat, és a kettős keresztes Szt. Koronával rangosÍtott államcímer, amelyet két címertartó angyal tart.
6 fill. "SZT. ISTVÁN, A TÉRÍTŐ" felirat, baljával kardjára támaszkodó István király, jobbjával áldást oszt az előtte térdeplő és meghajló magyaroknak. Fején a Szent Korona, háta mögött egyházi személyek, köztük egy apostoli latin keresztet tartó szerzetes és egy mitrás főpap.
10 fill.
"A GYŐZEDELMES SZT. ISTVÁN" felirat, István király lovon, fején Szt. Korona, jobbában kivont kard, baljában latin keresztes pajzs, mögötte vitézei, előtte a sas rajzolatú pajzsokkal támadó német hadsereg.
16 fill. "SZENT ISTVÁN ÍTÉLŐSZÉKE". A Szt. Koronával trónoló István király, két oldalt sávos címert tartó herold, balról két egyházi személlyel kísért vádlott. Jobbról egy mitrás főpap, mellette egy másik pap áll, előttük egy féltérdre ereszkedett szerzetes fordul a király felé.
20 fill. "PATRONA HUNGARIAE" felirat, kétoldalt lantot pengető álló angyalok. A térdelő István király a Szt. Koronát nyújtja a felhőn trónoló, korongdicsfényes, Koronás Szűz Mária felé, aki az ölében a korongdicsfényes kis Jézust tartja.
32 fill. "SZT. ISTVÁN UDVARA" felirat, középen áll a Szt. Koronás István király, jobbjában jogar, baljában latin keresztes országalma, balról egy kivont kardot tartó harcos, latin keresztes pajzzsal, részben takar egy szintén ugyanilyen pajzsot tartó vitézt, mögöttük egy lándzsás harcos és egy szerzetes áll, jobbról egyházi személyek. Egyikük apostoli latin keresztet tart, egy mitrás főpap és két szerzetes egészÍtik ki a csoportot.
40 fill. "SZT. ISTVÁN éS CSALÁDJA" felirat, két oldalt sávos címert tartó lándzsás harcos. A Szent Koronás, középen álló István király jobbjában jogart, baljában latin keresztes országalmát tart, a jobbról álló Gizella királyné köpenyben,házi koronával, két kezével latin keresztet tart, balról a korong dicsfényes, koronás Imre herceg áll, aki jobbjával a mellén lévő Szt. Kereszt ereklyetartót (encolpium) tartja, baljával egy liliomszálat emel fel.
50 fill. "SZT. ISTVÁN HALÁLA" felirat, István király kőravatalon fekszik, fején Szent Korona, a ravatalon felirat:
A.D. MXXXVIII.(1038.), a kördicsfényes Szt. Mihály arkangyal két kezében fogva az égbe viszi István lelkét, balról mitrás főpap, mögötte szerzetesek, egyikük apostoli latin keresztet tart, jobbról a ravatalra két szerzetes borul, mögöttük egy álló szerzetes, és két gyászoló magyar.
1970. Szt. István. Tervezte Légrády Sándor. 3,- Ft. "I.ISTVáN KIRáLY SZÜLETÉSÉNEK EZREDIK ÉVFORDULÓJA". A felirat előtt egy lépegető oroszlán. A bélyegképen István király balra néző profilja, fején Szt. Korona.
A Vatikáni Posta szintén megemlékezett a nevezetes évfordulóról, kiadott sorozatának elnevezése: "sacrum hungariae millennium". Az egyik címleten István király koronázási palástról vett hímzett képe szerepel.
István király további bélyegkiadásokon
"SZENT ISTVÁN BOLDOG GIZELLA" felirat, István király koronázási palástban, Szt.Koronával, Gizella királynével közös korongdicsfénnyel. 1930. Szent Imre 16 fill.
"S.STEPHANUS" felirat István király kördicsfényes képe, fején Szent Korona, stilizált koronázási palástban, előtte apostoli latin kereszt. 1938. Eucharisztikus blokk 6 fill.
Szt. Koronás, korongdicsfényes Szt. István jobbjával kardjára támaszkodik, baljában apostoli latin kereszt, lábainál sávos, lépegető oroszlános címer. 1940. Kelet 10 fill.
A térdelő Szt. István a Szent Koronát nyújtja a kis Jézus, és Szűz Mária felé. 1943. Karácsony 30 fill.
KÉPES KRÓNIKA
A térdelő Szt. István és Gizella királyné magasra emeli az óbudai monostor makettjét. 1971. Képes Krónika 2,50 Ft.
István király Koppány vezér lefejezésénél. 1971. Képes Krónika 40 fill.
Imre herceg temetésénél korongdicsfénnyel. 1971. Képes Krónika blokk; 2007. Szent Imre blokk;
István király legyőzi Keán bolgár cárt. Nyitott Képes Krónika Kódex
. 2003. Könyvév. Kínai-magyar közös bélyegkiadás 44.- Ft.
SZÉKESFEHÉRVÁR 1972
"ISTVÁN KIRÁLY AZ ÁLLAMALAPÍTÓ" felirat, a Szent Koronás, jobbjával a kardjára, baljával a lépegető oroszlános, sávos címerre támaszkodó István király. 1972. Székesfehérvár 60 fill.
"ÁLLAMSZERVEZÉS, TÖRVÉNYALKOTÁS" felirat. A hercegi koronás, trónoló Szt. István baljával kardjára támaszkodik, jobbjában okirat tekercset tart. A lábánál ülő deáknak diktál. A trónszéknél sávos címert tartó oroszlán. 1972. Székesfehérvár 1,20 Ft.
"KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK" felirat, a hercegi koronás Szt.István egy külföldi kereskedő áruit szemléli, jobbról egy "Stephanus Rex" feliratú dínár. 1972. Székesfehérvár 4.- Ft.
FŐOLTÁRKÉP
Szepeshelyi Szent Márton templom. Köpenyes, házikoronás Szent István jogarral és országalmával 2013 Magyar szentek blokk

"GÉZA FEJEDELEM HALÁLA" felirat, jobbról árpádsávos ruhában korongdicsfényes, baljában kettőskeresztes pajzsot tartó, jobbjával lándzsájára támaszkodó I. István. 1997. Európa 90.- Ft.
2000. MILLENNEUM blokkpár első bélyege.
Ugyanezen a címleten a trónoló, korongdicsfényes , hercegi koronás István király jobbjában jogar, baljában latinkeresztes országalmát tart.
PORTA SPECIOSA kapu feletti kép: Szűz Mária jobbján Szent Adalbert, balján Szent István király. 2001. Esztergomi bazilika 124,- Ft.
Szent István szobrok.
Budavári lovas szobor, Stróbl Alajos alkotása Szent Korona hátterében. 1943. Hadvezérek 20,30,50,80 fill. 1,2,5 Pengő. A bélyegek 1945-46 között sokféle felülnyomást kaptak. Légi felvételeken 1959. Repülő 20,- Ft, 1961. Panoráma ív 2,- Ft.
Lengyel bélyegen 2006. Európa fővárosai sorozat Budapest címlet.
Földgömb cikkelyen ábrázolva. Grenada. 1977. Graham Bell 1.cent
Szent István bazilika, Strobl Alajos főoltár szobra.
2005. Idegenforgalom blokk.
Parlamenti oszlopfő. István király jobbjában jogar, baljában országalma,
kardját herold tartja.
1990.Címer 8,- Ft. 2011.Szent Korona blokkszegély
Vatikáni magyar kápolna.Varga Imre, Lépcsőn fellépő István király, jobbjában a Szent Koronával, koronázási palástban,
1982.Vatikáni kápolna 2 Ft.
Hősök tere, Senyei Károly: István király szobra a kolonád első helyén. 1958. 40 éves a repülő bélyeg 3,- Ft, 1958. Repülő színes papíron 5,- Ft. 2007. Budapest, belföld.
Eger, Marco Casagrande a vár székesegyházának az egyik pillér romjára helyezett alkotása. 1961. Várak 4,- Ft.
Pécs,Szent Koronás István király kettőskeresztes országalmával
2009, 1000 éves a pécsi püspökség 100.- Ft.
Balatonfüred. Szoborcsoportban jobbjával kardot emel, baljában országalmát tart. 2011. Bgnap blokk
Kalocsa, herma, Szentkoronás szobra 2012 blokkszegélyen.
Tihany, Főoltárnál levő szobra 2012 Apátság blokkszegély
Székesfehérvár, Sidló Ferenc lovasszobra 2013 blokkszegély
Dombormű.
Kalocsa, Izsó Miklós alkotása a székesegyházban. A féltérdre ereszkedett Asztrik pécsváradi apát a párnára helyezett Szent Koronát nyújtja a trónoló István király felé. 2002. Kalocsa 150,- Ft.
Szt. István esküre emelt jobbja az esztergomi Bazilika fölött. 1939. 40.fill. 1943. 50 fill.
bal keze
Az országalma előtt van a bal keze és 6 ujjal hímzett.
2000. Bélyegnap 28.- Ft.
Címerekben
Fejér megye köralakú címerpajzsán a térdelő korongdicsfényes István király fölajánlja országát és népét Szűz Máriának, párnára helyezett Szt.Korona, jogar és kard nyújtásával. Előtte a kettőskeresztes címer. 1997. Megyecímerek 27,- Ft.
Tolna megye rokokó címerpajzsán a trónoló, korongdicsfényes Szt.István feje fölött Szt. Mihály és Szt. Gábor arkangyalok tartják a Szt. Koronát, aki a jobbjában jogart, baljában latin keresztes országalmát tart.
1997. Megyecímerek 27.- Ft.
országalma jelképezi az István királytól kapott szabadságjogokat.
2013 Székesfehérvár blokkszegély.
Koronázási palást István király korabeli hímzett képével. A koronás István király baljában latinkeresztes országalmát tart, jobbjában a pápától kapott Szent Lándzsa. 1978. Koronázási jelvények blokk 20.- Ft.
Kiterített koronázási palást, 2000. HUNFILEX blokk 200.- Ft.
"Stephanus Rex" felirat és kép. 1986. Történelmi arcképcsarnok 2.- Ft.
Háttérbe helyezett kép, 1996. Európa 24.- Ft.
2000. Millenniumi blokkpár első bélyegének szegélyén 50,- Ft.
Stephanus Rex, István király nevének aranyszöges kompozÍciója blokkszegélyen. 1996. Pannonhalma, 2000. Millennium.
Úrmutatón középen balról 1987. Mátyás kálvária blokkszegély.
István király dénárja.
"STEPHANUS REX" feliratú dénár.
1972. Székesfehérvár 4.- Ft.
"CIVITAS REGIS" felirattal, 1979. Középkori pénzek 1.- Ft
Szent István kardja.
Jelenleg Prágában őrzik a St.Vid székesegyházban. Szent István karddal 1938. Szent István 2/16 fill., 1938. Blok 6/10 fill. 1940. Kelet 10 fill. 1972. Székesfehérvár 60 fill. 1,20 Ft.
Kettős kereszt előtt 1941. Katona 20+40 fill.
Felirat és markolat 1984. Honfoglaláskori művészet 2,- Ft.
Templomok
Alsógöd Szt. István templom, 1954.Repülőnap 1.- Ft.
Veszprém. Ferences Szt. István templom. 1958. Repülő 1,60 Ft.
1973. Városok 20.- Ft.
Budapest-Szentistvánvárosi Bazilika. 2005. Idegenforgalom blokk 500.-Ft.
kupolabelső 2011. Francia Budapest blokk szegélyen
Székesfehérvár. Szent István Székesegyház 1993.Karácsony 10,-Ft.
Zágráb Szent István székesegyház belső hajója. 2003. Szt. László palástja blokkszegély.
A székesegyház jugoszláviai és horvátországi bélyegeken is megjelent.
A Vatikáni Posta az 1995. évi pápalátogatás sorozat egyik címletére tette.
Kápolna Nyitrai vár kápolna. Csehszlovák és Szlovák bélyegeken.

Hajók
"Szt. István gőzhajó" felirat, 1988. Bélyegnap blokkszegélyen.
A "Szt. István gőzhajó" felirat és a hajó, "Szt. István csatahajó" felirat és kép, 1993. 10.- Ft, 30.- Ft.
Barlang.
A Gellért-hegyi Sziklakápolnát a korábbi Szent István barlangból képezték ki. A Gellért-hegy barlangot rejtő része 1964. Hidak 1,50 Ft.
Kórház. Budai Szent István királyról nevezett irgalmasrendi kórház.
Veszprémi Szt. István viadukt. 1955. Közlekedés 80 fill.
1973. Városok 20.- Ft.
Szent István díj
.
Püski Sándor 2011. 270,-Ft, Makovecz Imre
Szent István rend
Jókai Mór a rend lovagja 1925, 1954.

Iván, János
St. Iván
felírat, Keresztelő szent János, háttér térképen.
1995 Hajózás története 14.- Ft.

Izaiás nagypróféta.
Koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk. 2008. Szent Korona blokkszegélyen.

Izland
zászlója: kék alapon piros latin kereszt. Európa zászlói között.

Izrael
A Szentföldön létesített állam jelenlegi neve.
A 12 törzs őse,Jákob kapta ezt a nevet.
1M 35,10. "Isten harcosa" értelmű. Utódaira is használják.
József álmát magyarázza Jákobnak, 1970. Festmények 60 fill.

Izsó Miklós, szobrász
1973. Csokonai. 2002. Kalocsa.1980. Tihanyi apátság 1,- Ft
1990. Károli szelvényes 8,- Ft
2000. Millennium blokkszegély
1998. Himnusz 75,- Ft
1980. London szelvényes 3,- Ft
1983. Szent-gott-hard 2,- Ft
Középkori pénzek
1979.
4,- Ft
Nagyasszonyok
1944. 50 fill.
1967. Virág 1,50 Ft
2010. Erkel blokk 500,- Ft és blokk részlet
Isten neve

Szt. István
1928. 32 fill.
Korona átvétel
1938. 1 fill.
Templomalapító
2 fill.
Trónoló Szt. István
20 fill.
Szt.István, Szt.Imre és Szt.Gellért 25 fill.
Országfelajánlás
30 fill.
STEPHANUS REX
30 fill.
PATRONA HUNGARIAE
40 fill.
SACRA CORONA - 70 fill.
1938. Szent István sor

6 fill.
10 fill.
16 fill.
20 fill.
32 fill.
50 fill.
1938. Szent István blokk
1970. 3,-Ft
1938. Eucharisztikus Kongresszus blokk
1972. Székesfehérvár 60 f. / 1,20 Ft
1972. Székesfehérvár 4,- Ft
1997. Európa 90.- Ft
1939. 40.fill.
1961. Várak 4,-Ft
1941. Katona 20+40 fill.
1984. Honfoglaláskori művészet 2,- Ft
Középkori pénzek
1979. 1.- Ft
1986. Történelmi arcképcsarnok 2.- Ft
2000. Bélyegnap 28.- Ft
2001. Esztergomi bazilika 124,- Ft
1993. 10.- Ft / 30.- Ft
1997. Megyecímerek 27,- Ft
István király

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrael
1970. Festmények 60 fill.
Izsó Miklós
1973. Csokonai 2,-Ft
Í

íj, latin arcus.
Rugalmas ívű, húros fegyver a nyílvessző kirepítésére.
ÓSZ. többször emlÍtik. 1M. 27,3; Iz. 7,24; 2Sám. 22,35.; Jer.4,29.
Minta 1943. Hadigondozás 1 fill.; 1984. Kisfaludi Strobl 2,- Ft.
A magyarok találták fel a reflex íjat. Ezzel a találmánnyal Európát is félelemben tartották.

írás,
általában a beszéd rögzÍtésére szolgáló jelrendszer.

írás anyaga,
cserép, agyag, papirusz, pergamen, fém, fa, kő, műanyag, képernyő, mágneses rögzÍtő.

Írások,
a bibliai és egyházi szóhasználatban a SzentÍrás.

ítélet

 • gondolkodás terén a fogalomalkotást követi
 • az emberi ítélkezés jogszokásokon alapszik. Eleinte nem különült el a kormányzástól.
  Szent István ítélőszéke, felirat. 1938. Szent István blokk 16,- fill.
 • idők folyamán elkülönült, de ez sem eredményezte az igazságtalan ítéletek megszűnését. Válogatás: 1945. Bajcsy-Zsilinszky 1 Pengő.
  1992. Mindszenty 15,- Ft.
 • ÚSZ. Jézus az Emberfia, utolsó ítéletet fog tartani Mt. 25,31
  2013 Kassa, blokkszegély montázsban.

Ívó, Yves Helory

1943. Hadigondozás 1 fill.
1984. Kisfaludi Strobl 2,- Ft
íj

1992. Mindszenty 15,- Ft.
Bajcsy-Zsilinszky
1945. 1 Pengő
2006. Szt.Korona
zománcképei blokk
ítélet